Büyük Endüstriyel Kazalar

güvenlik raporu hizmetlerimiz
 
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
 
Büyük endüstriyel kazalar, işletmelerin veya sanayi tesislerinin faaliyetleri esnasında kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan tesis içi veya tesis dışında canlı, insan ve çevreye sağlığına olumsuz etkileri muhtemel olan tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlamalardır.  Seveso felaketi en büyük örneklerinden biridir.
 
Faaliyet alanlarında tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmelerin, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında işletmelerin ve tesislerinin yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemleri belirtmiştir.
 
Ag Çevre yönetmeliğin belirtmiş olduğu tüm zorunlu uygulamaları işletmeniz adına uzman ekibi ile gerçekleştirmektedir. İşletmenizde olabilecek büyük kazaları önlemek veya en asgari düzeyde sınırlamak için gerekli olan;
 
 • Tüm tedbir ve uygulamaları
 • Dokümantasyon sürecinini
 • Özel program paketleri ile online bildirimlerinizi
 • Beyan edilecek olan tehlikeli madde nitelik, fiziki değişiklik ve miktarlarını
 • Proses değişiklerini
 • Faaliyete son verme veya devir işlemlerinizi
 • Kantitatif risk değerlendirmesi işlemleri
 • Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi
 • Büyük kaza önleme politika belgesi işlemleri
 
Gibi hizmetleri faaliyetleriniz aksamadan hızlı ve istenilen formatta yönetmeliğe uygun olarak hazırlar ve ilgili mercilere sunar.
 
Güvenlik Raporu Hizmetlerimiz
 
Güvenlik raporu; İşletmenin veya sanayi tesisinin çevresinin, işletmede yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, tesiste uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir.
 
İşletmeler faaliyetlerine devam etmek veya başlamak için bu raporu hazırlamak veya hazırlatmak zorundadırlar.
 
Ag Çevre, Güvenlik Raporu Hazırlama Hizmetlerinde
 
 • Yönetmeliğe ve istenilen formatlara uygun olarak hazırlanır.
 • İşletme hakkındaki tüm detaylı bilgilere sahiptir.
 • İçerik ve yeterlilik açısından şeffaf ve doğru olarak oluşturulur.
 • Yetkili merciler ile İlave ve bilgi, belge ihtiyacını karşılar.
 • Güncelleme işlemleri tarafımızdan tekrar yapılır.
 
İşletmeniz adına gerçekleşen bu hizmetler sonucunda güvenlik raporu yeterli bulunduktan sonra mevcut rapor raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir.
 
Acil Durum Planı Hizmetlerimiz
 
Dâhili acil durum planı
 
Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunmasından sonraki aşamasında, işletmeler faaliyetlerine devam etmek veya başlamak için dâhili acil durum planı hazırlamak veya hazırlatmak zorundadırlar.
 
İşletme, 30 iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir.
 
Ag Çevre, dahili acil durum planı hazırlama hizmetleri
 
 • İçerik ve yeterlilik açısından acil durum planının hazırlanması
 • İşletmeye ait Bilgi, belge ve tüm detayları içerir.
 • İstenilen formatlarda ve yönetmeliğe uygun olarak eksiksiz.
 • İşletmeniz adına, acil servis hizmetlerini yürüten birimler, ilgili valilik, organize sanayi bölgesi müdürlüğü, endüstri bölgesi işletme müdürlüğü gibi yetkli merciler ile görüş alışverişi yapar.
 
Harici acil durum planı
 
Yönetmelik gereği dâhili acil durum planını hazırlamış olan işletmeler, büyük bir kaza veya niteliği itibariyle büyük bir kazaya yol açması beklenebilecek kontrolsüz bir olay meydana geldiği zaman, bu planı gecikmeksizin uygular.
 
Böyle bir durum halinde ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, dâhili acil durum planının yetersiz kaldığı veya yetersiz kalabileceğini öngördüğü durumlarda, hazırladığı harici acil durum planını gecikmeksizin uygular.
 
Bu Yönetmelik kapsamına giren üst seviyeli kuruluşlarla ilgili olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Ek-4, Kısım 1 ve Kısım 3’te belirtilen bilgilerden az olmamak şartı ile 13 üncü maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen tebliği dikkate alarak bir harici acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.
 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay içerisinde hazırlar. Bu süreçte yetkili merciinin isteyebileceği her türlü bilgi ve belge belirtilen süre içinde işletme tarafından paylaşılır.
 
Şirketimiz, acil durum planlarınızın tüm evrelerinde sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir. İlgili birimlerle görüşme, süreci kontrol altında tutma ve istenilen bilgi, belge ve dökümantasyon sürecini deneyimli ekibimizle sizin adınıza eksiksiz olarak yönetiyor ve çözüm ortağınız oluyoruz..
 
Ag Çevre, güvenlik raporları, acil durum eylem planları hizmetlerini hazırlayan profesyonel bir danışmanlık şirketidir. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hizmetlerimiz devam etmektedir.
 
Ayrıntılı bilgi ve iletişim için tıklayınız..