Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firması

 
Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firması Hizmetleri
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, Bakanlığa karşı doğrudan sorumluluğu olan Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans başvuru dosyalarını ve bu dosyalarda yer alan bilgi, belge ve raporları hazırlayan firmalardır.
 
AG Çevre, Bakanlık tarafından yeterlilik belgesine sahip, müşterilerine aşağıda geçen hizmetleri sunan bir Çevre Danışmanlık Firmasıdır.
 
Yetkili Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz
 
  • Başvuru dosyalarının yetkili mercilere sunulması, takibi ve sonuçlandırılması
  • Tüm süreçle ilgili bilgi, belge ve raporlama yapılarak ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması
  • Eksik, yanlış veya düzeltilecek bilgi, belge ve raporların tekrar hazırlanarak yetkili merciye gönderilmesi
  • Müşterileri adına yetkili merciler ile gerekli işlemler için görüşme ve yazışmaları gerçekleştirme
 
Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
 
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

 
 
Çevre danışmanlık firmasının nitelikleri
 
MADDE 9
 
(1) Çevre danışmanlık firmasında en az 5 (beş) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;
 
a) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 ncimaddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre görevlisi olması,
 
b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,
 
c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre görevlisi olması, zorunludur.
 
(2) Çevre danışmanlık firmasında verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet aracı bulunmak zorundadır.  Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır.
 
(3) Çevre danışmanlık ve çevresel etki değerlendirmesi hizmetleri dışında, laboratuvar hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, danışmanlık hizmeti ile ilgili personeli ayrı tanımlamak zorundadır. Bunlar, üstlendikleri danışmanlık işlerine ait izin ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapamazlar.
 
(4) Şahıs şirketlerine Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilmez.